Zásady ochrany súkromia

Pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené tak, aby sme toho, kto navštívi stránky www.hilti.sk (ďalej len „Užívateľ“) zoznámili s tým, ako zhromažďujeme, používame a chránime jeho osobné i všeobecné údaje. Prečítajte si ich prosím spoločne s Dohodou o prístupe na Hilti Slovakia.

Osobné údaje

Bez toho, aby spoločnosti Hilti Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 445, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4530/B (ďalej len „spoločnosť Hilti“) Užívateľ poskytol akékoľvek osobné údaje, môže sa pozrieť na jej internetové stránky. Avšak prístup do jej vybraných častí môže byť zo strany spoločnosti Hilti podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov.

Používaním internetových stránok Hilti Slovakia dáva ich Užívateľ, resp. osoby jednajúce menom Užívateľa alebo Užívateľa platne zastupujúce, spoločnosti Hilti výslovný súhlas (i) so spracovaním svojich osobných údajov, ako i údajov subjektu ktorého menom jednajú, resp. ktorého platne zastupujú, v rozsahu tak, ako ich Užívateľ poskytol pri špecifikácii Užívateľa alebo zmluvnej strany v rámci objednávky tovaru či služieb, a to pre ďalšie marketingové účely (tj. ponúkanie produktov a služieb) na dobu potrebnú pre splnenie účelu spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, (ii) - s posielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, (iii) s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje, ako i údaje o subjekte, ktorého menom jedná, príp. ktorého platne zastupuje, boli použité v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným a spracovávané i prostredníctvom sprostredkovateľa povereného spoločnosťou Hilti.

Poskytnutie osobných údajov, ako i údajov o subjekte, ktorého menom jedná, príp. ktorého platne zastupuje, je dobrovoľné. Užívateľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Hilti, ďalej má Užívateľ právo podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov najmä na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať, alebo požadovať ich likvidáciu, ako i v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z., Občiansky zákonník, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo konaním spoločnosti Hilti, tj. správcom údajov, porušené jeho právo na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť(v prípade fyzických osôb), a právo na dobrú povesť či právo na ochranu mena (obchodnej firmy) (v prípade i právnických osôb). Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia spoločnosti Hilti.

Všeobecné údaje o užívateľovi

Spoločnosť Hilti rovnako zhromažďuje údaje o návšteve Užívateľov na svojich internetových stránkach. Tieto dáta však nie sú osobné a neidentifikujú osobu Užívateľa. Môžu zahrňovať stránky, ktoré Užívateľ navštívil alebo súbory, ktoré zobrazil či stiahol. Príslušné informácie pomáhajú spoločnosti Hilti rozvíjať a neustále zlepšovať služby podľa individuálnych potrieb a preferencií Užívateľov.

Spoločnosť Hilti si však vyhradzuje právo používať alebo predať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, k splneniu požiadavky Užívateľa alebo pri súdnom konaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia ich ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, i stránky spoločnosti Hilti používajú cookies.

Na základe týchto anonymných dát sleduje Hilti napríklad celkový počet návštevníkov na svojich stránkach. Keď nechce Užívateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Keď zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.hilti.sk sú uvedené odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími osobami, nad ktorými nemá spoločnosť Hilti kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov. Spoločnosť Hilti nenesie akúkoľvek zodpovednosť za činnosť týchto tretích subjektov.

Správanie Užívateľov

Pri používaní stránok Užívateľ nesmie zasahovať do ich bezpečnosti, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Hilti k týmto stránkam.

Zmena údajov o Užívateľovi

Užívateľ môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť, a to v sekcii Môj profil zmenou a uložením.

Registrovaní Užívatelia môžu obdržať e-mail obsahujúci aktuality, produktové novinky atď. Pokiaľ si Užívateľ nepraje tieto e-maily naďalej obdržiavať, môže pomocou nastavenia vo vlastnom profile ich zasielanie zrušiť.

Záverečné ustanovenia

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok sú celkom na Užívateľovi a spoločnosť Hilti za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

Užívateľ vyjadruje súhlas s Ochranou osobných údajov a pravidlami uvedenými v Dohode o prístupe tým, že vstúpi na ktorúkoľvek zo stránok www.hilti.sk či akýmkoľvek spôsobom užije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Hilti Slovakia.